Els comuns són els òrgans que representen i administren les parròquies. Els comuns són corporacions públiques que poden aprovar normes d’àmbit territorial (ordinacions, reglaments i decrets). Els comuns funcionen d’acord amb les competències atorgades per la Constitució, les lleis i la tradició. Els comuns tenen moltes competències. Recalquem la competència per organitzar consultes populars.
El Consell General controla la política del Govern a través dels diferents debats parlamentaris i de les comissions. El control també s’efectua a través de l’aprovació anual de la Llei del pressupost. Aquesta Llei determina la quantitat de diners de què pot disposar el Govern en un any. El Consell General també controla l’acció del Govern a través de la moció de censura i de la qüestió de confiança.
Les sessions del Consell General són públiques i qualsevol ciutadà hi pot assistir. Hi ha la possibilitat de celebrar una sessió secreta a iniciativa de la Sindicatura, de dos grups parlamentaris o d’una quarta part dels consellers generals. Hi ha tres tipus de sessions: les tradicionals, les ordinàries i les extraordinàries. Les tradicionals se celebren a l’edifici històric de la Casa de la Vall. Els consellers van vestits amb els típics tricorni i gambeto.
La primera sessió o sessió constitutiva d’una legislatura, que ha de durar quatre anys, se celebra 15 dies després de la proclamació dels resultats electorals. La primera sessió està presidida pel conseller general de més edat de la parròquia de Canillo. El conseller general de menys edat actuarà de secretari. El ple de parlamentaris elegeix en aquesta primera sessió el síndic general i els altres membres de la Sindicatura.
Les comissions són òrgans temàtics formats per consellers generals establerts per la Sindicatura d’acord amb la Junta de Presidents. Les comissions estan formades per consellers generals designats pels seus grups parlamentaris. Les comissions intervenen en els diferents temes i projectes que els ha encarregat la Sindicatura. Cada comissió està dirigida per un president i un vicepresident. Les comissions poden convocar a les seves reunions membres del Govern, autoritats elegides i funcionaris perquè aportin informació sobre els temes que tracten.
Un mínim de quatre consellers generals poden constituir un grup parlamentari durant els cinc dies hàbils posteriors a la sessió constitutiva del Consell General. Els grups parlamentaris disposen de recursos i mitjans econòmics, aportats pel Consell General en proporció al seu nombre de membres, per poder dur a terme les seves funcions. Un conseller general només pot formar part d’un grup parlamentari. Els grups parlamentaris estan dirigits per un president i un president suplent.