Casa de la Vall i Consell General

Les comissions

Les comissions són òrgans temàtics formats per consellers generals establerts per la Sindicatura d’acord amb la Junta de Presidents. Les comissions estan formades per consellers generals designats pels seus grups parlamentaris. Les comissions intervenen en els diferents temes i projectes que els ha encarregat la Sindicatura. Cada comissió està dirigida per un president i un vicepresident.

Les comissions poden convocar a les seves reunions membres del Govern, autoritats elegides i funcionaris perquè aportin informació sobre els temes que tracten. També poden demanar al Govern, qualsevol autoritat i funcionari la informació i documentació que considerin necessària.

Les comissions legislatives examinen totes les propostes legislatives que els tramet la Sindicatura i que els correspon per tema. En l’actualitat, hi ha les comissions legislatives de justícia, interior i afers institucionals; política exterior; economia; finances i pressupost; política territorial, urbanisme i medi ambient; sanitat; afers socials i igualtat, i educació, recerca, cultura, joventut i esports. Cada comissió legislativa està formada per un mínim de cinc consellers generals, i cada conseller general pot ser membre de tres comissions legislatives com a màxim.

La Comissió Permanent

La Comissió Permanent s’encarrega de mantenir les atribucions del Consell General quan estigui dissolt o en el període entre sessions (vacances parlamentàries). La Comissió Permanent està integrada pel síndic general, tres consellers generals elegits pels consellers generals electes en la circumscripció nacional i tres consellers generals elegits pels consellers generals electes en la circumscripció parroquial.

Els síndic general pot convocar la Comissió Permanent, i també ho poden fer tres consellers generals i el cap de Govern. La Comissió Permanent informarà el Consell General dels afers que ha tractat i de les decisions que ha adoptat en la primera sessió en què es reuneixi.

Crèdits
Fotografia: SFGA