reunió visura

VISURA CIUTADANA

Imatge eliminada.

Què és la Visura Ciutadana?

La Visura Ciutadana, com a servei cívic voluntari, és un òrgan estable de participació format paritàriament per deu persones residents majors d’edat, escollides per sorteig, durant un període de dos anys.

Quins objectius persegueix?

La Visura Ciutadana es crea per facilitar i millorar la comunicació entre l’Administració general i la ciutadania i promoure espais de col·laboració, al mateix temps que pretén afavorir la construcció d’una ciutadania activa i implicada.

  1. Facilitar i millorar la comunicació entre l’Administració general i la ciutadania.
  2. Promoure espais de col·laboració
  3. Afavorir la construcció d’una ciutadania activa i implicada.

Quines funcions té?

  • Ser un òrgan de consulta del Govern que aporti la visió ciutadana.
  • Valorar les accions del Govern i elaborar propostes de millora per afavorir la participació de la ciutadania en l’acció del Govern.
  • Identificar aquells projectes que s’haurien de fer amb la participació de la ciutadania.
  • Elaborar informes o criteris per ser tinguts en compte pel Govern sobre aquells temes que siguin d’interès per a la ciutadania.

La Visura Ciutadana rep en tot moment el suport, l’acompanyament i l’assistència del Departament de Participació Ciutadana i pot sol·licitar l’assistència específica de les persones externes que es consideri convenients per a la informació i el bon desenvolupament dels assumptes tractats.

 

Qui pot formar part de la Visura Ciutadana?

Les persones majors d’edat que resideixen a Andorra i que no es troben en qualsevol situació que pugui suposar una incompatibilitat per a formar part de la Visura Ciutadana (personal de les administracions públiques o parapúbliques; persones que participen activament en un partit polític, en una associació o un col·lectiu; titulars d’una empresa contractada per l’Administració general; o en general, qualsevol altra situació que pugui suposar un conflicte d’interessos).

 

Com es pot formar part de la Visura Ciutadana?

Convocatòria del període 2023-2025: Omplint una sol·licitud en línia (enllaç tràmit on line) o presencialment al Servei de Tràmits de Govern (enllaç sol.licitud). La sol.licitud es pot formalitzar fins el proper dijous 16 de febrer del 2023.

 

Com se seleccionen les persones que formaran part de la Visura Ciutadana?

El dimarts 21 de febrer es va realitzar un sorteig per seleccionar els membres que formaran part de la Visura Ciutadana.

El procés de selecció, tal com s’exposa al Reglament de participació ciutadana, ha consistit en un sorteig entre les 26 persones (10 dones i 16 homes) que van presentar la seva sol·licitud, entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 2023, per formar part de la Visura.

Per dur a terme la selecció s’ha fet un sorteig, davant la secretaria general del Govern, per a l’urna de gènere femení i se n’han extret cinc butlletes. S’ha seguit el mateix procediment per a l’urna de gènere masculí. Les deu persones seleccionades passen a formar part de la Visura Ciutadana. Seguidament, s’ha procedit al sorteig de les persones suplents fent la selecció separada per gènere, extraient totes les butlletes, i s’ha enregistrat l’ordre per a cadascun dels gèneres.

El llistat de les persones seleccionades en la Convocatòria 2023-2025 es poden consultar a l' "Avís del 27-2-2023 de resultats del procés de selecció dels membres que formaran part de la Visura Ciutadana", publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

 

 

 

Documents relacionats d'interès:

Imatge eliminada.Decret 444/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament de participació ciutadana.

Imatge eliminada.Avís de l’11-1-2023 d’obertura del termini de presentació de sol·licituds per al procés de selecció dels membres que formaran part de la Visura Ciutadana.

Imatge eliminada.Avís del 27-2-2023 de resultats del procés de selecció dels membres que formaran part de la Visura Ciutadana.