Consell

Els partits polítics

Els partits polítics són associacions voluntàries de ciutadans que contribueixen al funcionament del règim democràtic. Els partits polítics són necessaris per al funcionament de la vida política.

Afiliar-se a un partit polític

Els ciutadans amb dret a vot poden fundar partits polítics. Tots els ciutadans d’Andorra majors d’edat poden afiliar-se a un partit polític.

Els joves a partir de 16 anys poden afiliar-se a la secció juvenil d’un partit polític.

Cap ciutadà pot ser obligat a militar en un partit polític. Els batlles, els magistrats i els membres del Ministeri Fiscal no poden estar afiliats a cap partit polític.

Com fer un partit polític?

Per fundar un partit polític cal que tres ciutadans amb dret a vot presentin una acta fundacional, uns estatuts provisionals i l’inscriguin al Registre de partits polítics.

L’acta fundacional ha d’incloure la identificació dels ciutadans que promouen el nou partit, el nom del partit, l’aprovació dels estatuts provisionals, la direcció provisional i la signatura dels promotors.

Com es finança un partit?

Els partits es financen a través de les quotes dels seus militants i simpatitzants, dels seus càrrecs electes i dels que tinguin un càrrec de lliure designació. També es financen amb les contribucions personals que facin els candidats.

Els partits també es poden finançar amb donacions, fons procedents dels crèdits d’entitats financeres, rendiment de les activitats que organitzin, donacions d’herències i llegats que puguin rebre i recursos procedents del finançament públic.

Les aportacions dels càrrecs electes no poden superar el 10% del seu salari net anual. Les persones físiques poden fer donacions als partits per un valor màxim anual de 6.000 euros per partit.

Les empreses, fundacions, associacions i altres entitats no poden fer donacions als partits. Tampoc ho poden fer les persones que prestin serveis a l’Administració.

El Tribunal de Comptes fiscalitzarà anualment els comptes anuals dels partits. Aquest control s’estén a tots els fons que puguin ser gestionats pels partits, així com als ingressos de caràcter privat que rebin.