Jove Fòrum Nacional de la Joventut

LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

 

Tots els processos de participació de la plataforma VISC tenen com a públic participant objectiu el conjunt de la societat andorrana, incloent, com no podria ser d'altra forma, la joventut.

No obstant, la participació específica de la població jove gaudeix a nivell nacional de dos organismes que treballen, coordinen i dissenyen les accions dirigides a fomentar entre els joves el debat, la participació i l'intercanvi d'idees com son el Fòrum i l'Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Govern d'Andorra.

A nivell parroquial també podem trobar els diversos serveis comunals que fan una gran tasca en la dinamització i participació juvenil.

 

LOGO-FORUM-BLAU

Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autònoma i amb plena capacitat per complir les seves finalitats, que es regeix d’acord amb les disposicions de la seva pròpia Llei.

Són membres de l’FNJA la gent jove del Principat d’Andorra d’entre 15 i 35 anys, complerts en ambdós casos.

El propòsit de l’FNJA és fer arribar la veu de la gent jove del Principat d’Andorra a les institucions locals i nacionals i als organismes internacionals, defensant els seus drets, oportunitats i interessos i participant en la construcció de les polítiques públiques.

Les funcions de l’FNJA son les següents:

a) Fomentar oportunitats per a les persones joves per participar de la vida política, social, econòmica i cultural del Principat d’Andorra i assolir condicions igualitàries en aquests àmbits.

b) Fomentar en les persones joves l’associacionisme juvenil a fi que s’organitzin per donar solucions com partides a les qüestions que les afecten, donant suport i eines a les associacions i grups juvenils.

c) Promoure informes i estudis, per iniciativa pròpia, sobre inquietuds i matèries relacionades amb la joventut.

d) Participar en els òrgans consultius de l’Administració pública, d’acord amb la legislació vigent.

e) Esdevenir un interlocutor entre les institucions públiques i la gent jove, les associacions i altres organitzacions juvenils en les matèries que els són pròpies.

f) Fomentar les relacions, la comunicació i la cooperació amb altres organitzacions juvenils internacionals.

g) Representar la joventut del Principat d’Andorra en tots els òrgans de trobada, nacionals i internacionals, de joventut.

h) Procurar la integració de la visió de la joventut andorrana a les institucions públiques nacionals i internacionals.

i) Promoure projectes i accions dirigits a capacitar les persones joves i les institucions en l’àmbit de la participació.

j) I totes aquelles altres funcions que siguin necessàries per a la consecució del propòsit de l’FNJA.

 

Per a contactar amb el Fòrum:

Carrer de la Valireta n.5, 2n pis, (Entrada pel Passeig de l'Alguer)

AD200 Encamp

Adreça electrònica: hola@forumandorra.com

www.forumandorra.com

 

Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat

Les funcions de l'Àrea son les següents

a) Fomentar l’estudi i la recerca en polítiques de joventut i de foment del voluntariat, així com establir instruments de recollida d’informació i tractament estadístic.

b) Coordinar-se amb els serveis i les entitats destinats a joves, promovent actuacions conjuntes i proporcionant assessorament tècnic i informació, si escau.

c) Orientar els joves en l’àmbit educatiu i professional per mitjà del Servei d’Orientació Educativa i Professional.

d) Gestionar el programa d’impuls per a l’emancipació de joves que inclou la informació, l’assessorament i la informació sobre els recursos existents a la Cartera de serveis socials i sociosanitaris i la xarxa comunitària, així com la valoració de les prestacions econòmiques, els ajuts i les subvencions vinculades i associades a aquest programa.

e) Fomentar la participació de les persones i dels grups en la vida comunitària i una ciutadania activa, coordinar i orientar l’activitat de les entitats de persones voluntàries, tot respectant la seva independència i autonomia.

f) Promoure canals de comunicació, proposant formació per a les persones voluntàries, facilitant suport tècnic i desenvolupant convenis de col·laboració.

g) Col·laborar amb el Registre d’Associacions per a la gestió del Registre de les Entitats de Voluntariat i acreditar les persones voluntàries oficialment.

h) Qualsevol altra funció que la normativa vigent atribueixi al Departament d’Infància, Adolescència i Joventut.

 

Per a contactar amb l'Àrea:

Av. Príncep Benlloch, 30, 2n pis

AD500 Andorra la Vella

Telèfon: +376 829 456

Adreça electrònica: joventut_voluntariat@govern.ad

www.joventut.ad

 

Enllaços d'interés:

Forumandorra.com - Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

Joventut.ad - Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat

 

Acord de Joventut del 15/07/2021 en PDF