Porta Govern

Les lleis i reglaments

Les lleis

Una llei és una norma de compliment obligatori referida a un àmbit o activitat concrets, dictada per l’organisme estatal que hi té competència. En el cas d’Andorra, el Consell General té la competència de redactar i aprovar projectes de llei per majoria absoluta. Tot i això, la iniciativa legislativa correspon al Consell General i també al Govern. Un projecte de llei aprovat pel Consell General esdevé una llei i ha de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

De fet, el Govern pot redactar i presentar al Consell General projectes de llei per ser aprovats en sessió parlamentària. Tres comuns conjuntament o una desena part del cens electoral també poden presentar proposicions de llei al Consell General.

En certs casos, a través d’una llei, el Consell General pot delegar la funció legislativa al Govern. Aquesta delegació s’haurà de sotmetre a mecanismes de control parlamentari.

Les lleis qualificades

Les matèries que facin referència als drets fonamentals descrits a la Constitució s’hauran de regular a través de lleis qualificades. Aquest tipus de lleis només poden ser redactades pel Consell General. En aquest cas, el Consell General no podrà delegar-ne l’elaboració al Govern.

La llei del pressupost

La iniciativa del Projecte de llei del pressupost és del Govern, que l’haurà de presentar al Consell General perquè l’aprovi en una sessió parlamentària com a mínim dos mesos abans de l’expiració dels pressupostos anteriors. La seva tramitació al Consell General té preferència davant d’altres projectes de llei.


Els reglaments

Un reglament és el conjunt de regles o de normes que cal seguir en l’execució d’una llei. En el cas d’Andorra, el Govern, a través dels diferents ministeris, aprova reglaments vinculats a les lleis que han estat aprovades pel Consell General. La majoria de lleis requereixen l’aprovació de reglaments per desplegar-se correctament.