Els grups parlamentaris reben unes subvencions del Consell General per poder dur a terme la seva activitat. L’import d’aquestes subvencions està inclòs en un capítol del pressupost del Consell General. La Junta de Presidents estableix el repartiment de l’import d’aquest pressupost. En l’actualitat el pressupost destinat als grups parlamentaris es reparteix de la manera següent: un 50% per als grups parlamentaris i un 50% per als consellers (vegeu el Reglament del Consell General).
Els ciutadans poden fer donatius de fins a 6.000 euros a una candidatura electoral. No poden fer donacions les empreses, fundacions, associacions i altres entitats. Les persones que tinguin contractes vigents amb l’Administració tampoc no poden fer donacions a les candidatures electorals. Tampoc ho poden fer les entitats parapúbliques i les societats públiques. Les candidatures electorals no acceptaran cap donació anònima.
Els partits polítics són associacions voluntàries de ciutadans que contribueixen al funcionament del règim democràtic. Els partits polítics són necessaris per al funcionament de la vida política. Afiliar-se a un partit polític Els ciutadans amb dret a vot poden fundar partits polítics. Tots els ciutadans d’Andorra majors d’edat poden afiliar-se a un partit polític. Els joves a partir de 16 anys poden afiliar-se a la secció juvenil d’un partit polític.
Quan els ciutadans amb dret a vot són convocats cada quatre anys en unes eleccions per votar els seus representants al Consell General han d’elegir entre diferents candidatures o llistes que es presenten en dos circumscripcions: la nacional i la parroquial. Els electors o votants han de dipositar dos paperetes en dos urnes, la de la votació nacional i la de la votació parroquial.