Les comissions són òrgans temàtics formats per consellers generals establerts per la Sindicatura d’acord amb la Junta de Presidents. Les comissions estan formades per consellers generals designats pels seus grups parlamentaris. Les comissions intervenen en els diferents temes i projectes que els ha encarregat la Sindicatura. Cada comissió està dirigida per un president i un vicepresident. Les comissions poden convocar a les seves reunions membres del Govern, autoritats elegides i funcionaris perquè aportin informació sobre els temes que tracten.