Casa de la Vall i Consell General

Els grups parlamentaris

Un mínim de quatre consellers generals poden constituir un grup parlamentari durant els cinc dies hàbils posteriors a la sessió constitutiva del Consell General. Els grups parlamentaris disposen de recursos i mitjans econòmics, aportats pel Consell General en proporció al seu nombre de membres, per poder dur a terme les seves funcions. Un conseller general només pot formar part d’un grup parlamentari.

Els grups parlamentaris estan dirigits per un president i un president suplent. Els consellers d’un grup parlamentari són adscrits a diferents comissions parlamentàries.

Els consellers generals que no s’han integrat en cap grup parlamentari poden incorporar-se a un dels existents amb l’aprovació prèvia del seu president en els sis primers dies de cada període de sessions.

Els consellers no adscrits

Els consellers que no s’incorporen a un grup parlamentari són consellers generals no adscrits. Quan hi ha més de dos consellers generals que no formen part de cap grup parlamentari queden adscrits al grup mixt. La participació del grup mixt a les activitats del Consell General és similar a la dels grups parlamentaris.

La Junta de Presidents

La Junta de Presidents està formada pels presidents de tots els grups parlamentaris, fixa el nombre de membres de cada grup parlamentari en les comissions i determina les comissions competents per conèixer les iniciatives parlamentàries.

El síndic general presideix aquesta Junta amb l’assistència d’un dels secretaris. A les reunions hi poden assistir altres membres de la Sindicatura i un representant del Govern. La Junta de Presidents es reuneix una vegada al mes com a mínim. Cada president d’un grup parlamentari té tants vots com consellers generals integren el seu grup.

Crèdits
Fotografia: SFGA